Romulo Jallores Command

Romulo Jallores Command

Tuesday, July 17, 2018

“Localized Peace Talks” ng Rehimeng US-Duterte, tinutulan at kinundena ng Celso Minguez Command



Mariing tinututulan at kinukundena ng Celso Minguez Command ang mapanlinlang na alok ng “localized peace talks” ng pasista at pahirap na rehimeng US-Duterte nitong nakaraang petsa 13 ng Hulyo. 

Isa itong mapanghating taktika ng mapanlinlang na rehimeng US-Duterte. Nililito nito ang tao sa tunay na pakay ni Duterte at kanyang Armed Forces of the Philippines (AFP) na itulak ang mga nasa lokal na rebolusyonaryong pwersa na pumasok sa kanilang mga pakana at pagpapasuko.
Wala itong balak na harapin ang pagsasaayos, pagpipinal at pagpirma sa Kumprehensibong Kasunduan para sa Panlipunan at pang-Ekonomyang Reporma o CASER kung saan ipagtitibay sana ng magkabilang panig ng GRP at NDFP ang usapin na pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa at industriyalisasyon. 

Ang layunin ng pagkakaroon ng usapang pangkapayapaan ay upang malutas ang mayor na suliranin ng mamamayang Pilipino tungkol sa lupa. Ang pagtibay sana sa CASER ang isang hakbang upang malutas ang dahilan kung bakit may armadong tunggalian sa kasalukuyan. Ngunit dahil hindi ito kayang harapin ng pahirap na rehimeng US-Duterte na mas nais ipatupad ang mga neoliberal na patakaran ng imperyalista nitong amo ay aatrasan na lang niya ang pagtalikod sa pambansang usapang pangkapayapaan at pagsusulong ng mapanghating localized peace talks. 

Ang panawagan para sa isang “localized peace talks” ay paulit-ulit nang ipinilit ng mga nagdaang rehimen sa mamamayang Sorsoganon. Kailanman ay hindi ito tinanggap at paulit-ulit na rin itong itinatwa ng CMC at ng mga Sorsoganon. Pagpapatunay ito na hindi malilinlang ni Duterte at kanyang mga armadong pwersa sa panibago nitong pagpapanggap na para ito sa kapayapaan samantalang nagpapatuloy ang mga operasyong militar na nagdadala ng mga pananakot, pananakit at pamamaslang sa mga Sorsoganon. 

Wala itong kahihinatnan at hindi ito magtatagumpay. Hindi dito papasok ang Celso Minguez Command kasabay ng iba pang mga Command ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa buong Pilipinas. 

Nirerespeto ng CMC na ang marapat na kinatawan ng CPP-NPA-NDF sa usapang pangkapayapaan ay ang NDFP at ito lamang ang may awtoridad na magsagawa ng anumang kasunduan sa GRP para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kinikilala din ng CMC ang lahat ng kasunduan at balangkas na pinirmahan ng NDFP at GRP bilang gabay sa pagsasagawa ng usapang pangkapayapaan. 

Naniniwala ang CMC na ang papel BHB ay ang pagsusulong ng armadong pakikibaka, pagtatanggol sa mga mamamayang inaapi at lumalaban para makamit ang hustisyang panlipunan. Sa patuloy na paghadlang ng pasista at pahirap na rehimeng US-Duterte sa pagtugon sa  panlipunan at pang-ekonomiyang pangangailangan ng mamamayan ay makatitiyak din ang mamamayang Sorsoganon na magpapatuloy din ang armadong pakikibaka upang matiyak ang pagkamit sa rebolusyonaryong mithiing ito ng mamamayan. 

Samuel Guerrero
Tagapagsalita
Celso Minguez Command (BHB-Sorsogon)

Thursday, June 28, 2018

Pagpaparusa kay Angelito “Bong” Tobias, Ipinagbubunyi ng Mamamayang Sorsoganon!

Upisyal na Pahayag
Hunyo 28, 2018


Ipinagbubunyi ng buong mamamayan ng Sorsogon ang pagpaparusa ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan o BHB kay Angelito “Bong” Tobias, mahigit 50 taong gulang, residente ng Brgy. Binalyuhan, Caditaan, Magallanes Sorsogon, nitong Hunyo 27, bandang alas-11 ng umaga.

Si Tobias ay mayroong mabibigat na kaso laban sa rebolusyonaryong kilusan at sa hanay ng mamamayan. Pinakamatingkad na kaso nito ang mga sumusunod:
 
1. Ang pagpapa-strike nito ng tatlong beses sa yunit ng BHB sa erya.
2. Pagiging aktibo at masigasig nitong impostor noong taong 2007 na nagresulta ng tatlong beses na pag-strike 
3. At taong 2011, ginamit ang pangalan ng BHB matapos na magnakaw ng isang tricycle at makinang pandagat na pag-aari ng masa.

Ang pagpaparusa kay Tobias ng mga pulang mandirigma ng Celso Minguez Command o CMC ay pagtugon sa malaon nang hiling ng mamamayang Sorsoganon. 

Dapat lamang na higit pang pahigpitin ang pagkakaisa ng mamamayan upang ilantad, tutulan at labanan ang mga anti-mamamayang aktibidad ng mga elemento ng 31st Infantry Battalion sa ilalim ng 9th Infantry Division Philippine Army. Higit lalong dapat na maging mapagbantay ang mga Sorsoganon sa mga papahabang listahan ng mga kaso ng paglabag sa karapatang-tao ng mga berdugong militar na bahagi ng Oplan Kapayapaan nito. Dapat na ihanda ng mamamayan ang kanilang nagkakaisang lakas upang harapin ang desperadong aksyon ng mga tropa ng AFP-PNP na naglalayong sagkaan ang pagdaluyong ng pakikibaka ng mamamayan laban sa lumalalang krisis at kriminalidad sa lipunan.

Muling bibiguin ng CMC-BHB, kaisa ng mamamayang Sorsoganon, ang pinasahol na Oplan Kapayapaan sa buong probinsya. Isusulong nito ang Demokratikong Rebolusyon tungo sa mas mataas pang yugto.

Mamamayan, Biguin ang Oplan Kapayaan!

Ilantad ang mga Anti-mamamayang Aktibidad ng 31st IBPA!

Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Samuel Guerrero
Tagapagsalita
BHB-Sorsogon

Monday, June 25, 2018

Pamamaril kay Regan Jarlego, Pinabubulaanan ng Celso Minguez Command

Opisyal na Pahayag
Hunyo 22, 2018


Mariing pinapabulaanan ng Celso Minguez Command-BHB Sorsogon ang pamamaril
umano ng yunit ng BHB kay Regan Jarlego at sa kanyang asawa nitong Hunyo 20,
bandang alas-8 ng gabi sa Brgy. Sumal-ot, Casiguran, Sorsogon.

Ang mag-asawang Jarlego ay pawang mga sibilyan at walang kaso sa
rebolusyonaryong kilusan at sa mamamayan. Walang dahilan upang maging target
sila ng BHB, malayo sa ipinangangalandakan ng mga teroristang 31st IBPA.
Malinaw sa bawat mandirigma at mamamayan na ang lehitimong target lamang ng
BHB ay yaong mga elemento ng AFP, PNP, mga aktibong impormer at mga
indibidwal na may mabibigat na kaso sa rebolusyonaryong kilusan at sa
sambayanan. Mataas na pinanghahawakan ng bawat mandirigma ng CMC ang
pangangalaga sa mga sibilyan na hindi direktang kalahok sa digmaan batay sa
nakasaad sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and
International Humanitarian Law o CARHRIHL, International Humanitarian Law at sa
sarili nitong mga patakaran hinggil sa wastong aktitud at disiplina sa
rebolusyonaryong kilusan.

Ang gasgas na propagandang katulad nito ay hindi na bago para sa mamamayang
Sorsoganon. Isa lamang ito sa disperadong hakbangin ng PNP katuwang ang 31st
IBPA upang siraan sa publiko ang BHB. Hindi na nila kailanman malilinlang ang
mamamayan, kilala ng mga Sorsoganon ang katangian ng kanilang hukbo na
nagtataguyod ng kanilang demokratikong interes.


Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Labanan ang Oplan Kapayapaan ng Rehimeng US-Duterte!

Mamamayan sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Samuel Guerrero
Tagapagsalita
CMC NPA-Sorsogon

Tuesday, February 23, 2016

Aksyong Haras ng Jose Rapsing Command, Matagumpay!


Pahayag sa Midya
Pebrero 23, 2016

Matagumpay na inilunsad ng JRC-BHB Masbate, ang taktikal na opensibang haras sa detatsment ng 9th Infantry Battalion Philippine Army- Charlie Company na nakabase sa Bgy. Tuguron, Monreal, sa isla ng Ticao, Masbate noong Pebrero 21, 2016. Umabot sa 20 minutos ang palitan ng putok ng mga pulang mandirigma at ng tropa ng 9th IB PA. Isa patay at dalawa sugatan sa upisyal na sina Corporal Asas, Dangcalan at Cagasan ng nasabing detatsment ng 9th IB PA sa nabanggit na lugar.
Ang matagumpay na taktikal na Opensibang ng JRC-BHB Masbate ay tugon upang singilin ang utang ng mga berdugong 9th IBPA at PNP-Masbate sa mga karahasan laban sa mamamayang MasbateƱo. Opensibang tugon upang ipagtanggol ang mamamayan laban sa pang-aatake ng mga military sa mga sibilyan na kanilang pinaghihinalaang poste o aktibong kalahok sa rebolusyonaryong kilusan.
Matapos ang labanan, agad nagsagawa ng operasyon ang mga berdugong tropa ng 9th IBPA- Charlie Coy sa mga baranggay ng Talisay, Buenavista at Altavista, sa bayan ng San Fernando, Isla ng Ticao sa Masbate. Sa nasabing "pursuit operation" walang pakundangang nagpapaputok para manindak sa mga taumbaryo ang mga naimbweltong sundalo. Hayagang pinagkukumpiska ang mga personal na pag-aaring selpon ng mga residente sa lugar dahil sa pagkapraning na nagagamit ito para magbigay ng impormasyon sa mga Bagong Hukbong Bayan (BHB).
Nananawagan ang JRC-Masbate sa mamamayan, na kagyat na ipaabot at ilantad ang anumang paglabag ng tropa ng AFP at PNP sa karapatang pantao at sa batas ng digma. Ang karapatang maglunsad ng digma laban sa mapang-api at mapagsamantalang naghaharing uri ay makatwiran at karapatan!
Ilantad ang kalapastanganan ng berdugong 9th IB PA!
Manindigan, Lumahok sa Digmang Bayan!
Luz del Mar
Public Information Officer
Jose Rapsing Command-NPA
Masbate Provincial Operations Command

Monday, February 15, 2016

Elemento ng CAFGU, Binabalaan sa Patuloy na paglahok sa Kontra-Rebolusyonaryong Digma



Pahayag sa Midya
Pebrero 15, 2016


Nababahala ang mamamayan sa Bikol sa paglaki ng talaan ng mga paglabag sa karapatang pantao at lansakang kriminalidad na nangyayari na kinaiimbweltuhan ng mga Civilian Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) sa pamumuno ng 22nd Infantry Cadre Batallion sa ilalim ng 9th Infantry Division Philippine Army (IDPA). Halaw ito mula sa iba't-ibang daluyang ng mga reklamo, ang pagkabalisa ng mga mamamayan na syang dahilan ng paglalabas ng pahayag-babala ng Romulo Jallores Command sa Bikol sa pamumunong Partido Komunista ng Pilipinas sa rehiyon.
Malinaw ang mga datos at impormasyon mula sa pagsusuri ng rebolusyonaryong kilusan at iba't-ibang isinagawang fact finding ng mga institusyon at ilang ahensya mismo ng gubyerno na responsable ang mga CAFGU at mga tropang nasa ilalim ng 9th IDPA sa mga naganap na sunod-sunod na masaker at pamamaslang. Higit na mataas ng mga kriminalidad sa mga lugar ng pinupwestuhan mismo ng mga detatsment at saklaw ng operasyon ng mga PDT. Hayagang ang proteksyon ng Philippine Army bilang pwersang tagapagtaguyod ng seguridad ng mga kumpanya sa pagmimina na mapanira sa kalikasan at kabundukan na pag-aari ng lokal at dayuhang kumpanya; Pagbibigay proteksyon sa mga coco lumber operator at ilegal logging sa lansakang pumumutol ng mga nyugang kabuhayan ng masa at nag-uubos ng mga natitirang durableng mga kahoy sa nyugan; Pagbibigay proteksyon sa mala-sindikatong empresang konstruksyon na pribado at hawak ng mga pulitiko kasabwat ang mga ahensya ng gubyerno sa walang hanggang pangungurakot at patuloy na umiiwas sa patakaran ng rebolusyonaryong kilusan. Malinaw na direkta din ang pagkakaimbwelto ng armadong pwersa at ahensya ng gubyerno laban sa droga na kasabwat ng mga druglord na konektado sa ilang malalaking pulitiko at personalidad.
Nakakabahala ang ipinagmamalaking bilang ng mga CAFGU rekrut noong nakaraang Nobyembre 2014 na umabot na daw sa 3,971 at may dagdag na bilang pa ng rekrut sa taong 2015 bagamat hindi isinama sa kwentadang bawas ang mga kaso ng Absence Without Leave (AWOL). Nasa kamalayan man o tulak ng pangangailangan ng kanilang pamilya direktang ginagamit sila na labanan ang sariling makauring interes bilang anak ng magsasaka at mahihirap sa mga sentrong bayan. Karamihan ng mga napapabilang sa CAFGU ay mga hindi nabigyan ng puwang na makapagtrabaho ng desente sa malakolonyal at malapyudal na lipunan. Ang iba sa kanila kundi man lider ay imbwelto sa mga sindikatong grupong kinukunsinte ng Philippine Army at tumatanggap ng ayudang armas sa mga operasyon ng sindikato. Ilang kasapi din ng CAFGU ay mga dating NPA na nalapatan ng aksyon disiplina, itiniwalag, nag-AWOL at pinoroyekto ng Philippine Army makabig sa kanilang programa sa kontra-rebolusyon. Gamit sa operasyong pagpapanggap na NPA, sila ang naghahasik ng takot at sumisira sa imahe ayon sa gyerang sikolohikal o saywar sa masa kapalit ng kaunting bayad at kapangyarihan sa pamamagitan ng baril.
Isa lang sa mahabang listahan at sa huling kaso ng karahasan ang pagpaslang kay Bgy Kapitan Rey Encabo y Sabueso ng Bgy Bartolabac, bayan ng San Jacinto, Masbate. Kasama sa masaker ang kagawad nitong si Robert Almodiel y Deonila at isang minor de edad na si Jay Almoradie y Cristobal, 14 taong gulang nitong Pebrero 1, 2016. Kadugtong lang ito sa serye ng mga masaker ng sibilyan sa iba't-ibang probinsya ng rehiyon na mga pinaghihinalaan na may kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan. Sa huling operasyong PDT sa Masbate, apat na parahabal-habal na tumulong mismo ng Philippine Army sa pagmaniobra ng patay at sugatan sa naganap na ambus ng NPA ay minasaker. Dalawang kaso ng masaker ang naganap sa isla ngTicao na ginawang pangterorisa sa masa bilang taktika sa pagpasok ng PDT noong 2015. Wala nang kailangang pagtatalo, kung makapagsasalita lamang ang saksi mismong mga CAFGU at mga ordinaryong sundalo na kabilang sa mga batalyong imbwelto na sila nga ang responsible sa mga nagaganap na karumaldumal na krimen.
Hayagang paglabag ng mga protocol sa digma ang pagpapatira sa mga asawa, anak at kamag-anak na nagsisilbing dagdag na trensera sa kanilang mga portipikadong nang mga detatsment. Sinasadyang ibukas na bahay-bakasyunan ng mga pamilya ng Cafgu at maging ng mga aktibong militar ang kanilang mga kampo at kabahayan sa paligid ng mga ito.
Ang babala-panawagang ito ay naglalayong iiwas na madamay ang mga sibilyan at sibilyang pamilya sa anumang labanang maaaring maganap sa kanilang mga detatsment. Taliwas din sa batas ng digma, ang mga operasyong kubkob na inilulunsad ng kaaway at pinalalabas na lahat engkwentrong ang naganap bilang tabing sa paglabag sa karapatan ng sibilyan. Itinuturing ng AFP na bahagi ng patakarang kolateral na pinsala ang sadyang pagdamay sa sibilyan at tahasang pagpaslang sa kanila sa ngalan ng kontra-rebolusyon. Magsisilbi pa rin itong babala sa lahat ng CAFGU na magpasyang talikdan ang mga gawing isinalaksak na karahasan at kontra-rebolusyonaryong panunupil ng makinarya ng naghaharing uri sa kanilang puso at isipan.
Kung gayon sa ganitong prinsipyo ng digma, nanawagan ang RJC-BHB sa lahat ng mga yunit at kumand ng BHB, yunit milisya at mga pulang kumander na isustine ang koordinadong pagsasagawa ng mga taktikal na opensiba sa lahat ng probinsya. Ibibilang sa mga target na mga operasyon ang mga CAFGU at sundalo na patuloy sa kanilang serbisyo sa kontra-rebolusyon at direktang kalahok sa digmaan. Dapat mamulat sila sa kanilang makauring interes at huwag lumahok sa paghahasik ng terorismo at pagtatraydor sa kanilang sariling uring pinagmulan. Binababalaan sila sa malayang paglipana sa mga baseng gerilya, sonang gerilya at lugar na inaabot ng impluwensya ng rebolusyonaryong kilusan.
Ipauna ang interes, karapatan at kapakanan ng mga masa at sibilyan sa paglulunsad ng Digma!
Itigil ang paggamit at pagpagamit ng mga CAFGU bilang pwersa sa kontra-rebolusyon!
Biguin ang kontra-rebolusyanaryong programa ng 9th IDPA sa kabikulan at bansa!
Isulong ang rebolusyon tungo sa Tagumpay!


Jose Buenaobra
Tagapagsalita
Romulo Jallores Command – NPA Bicol

Wednesday, February 10, 2016

Putok Pagpupugay para sa dalawang Martir sa Bato, Camarines Sur

Pahayag sa Midya
Pebrero 11, 2016

Putok pagpupugay bilang parangal para kay Ka Abet at Ka Randy ang isinagawa taktikal na opensiba ng New People's Army (NPA) na isinagawa sa dalawang probinsya ng Albay at Camarines Sur.  

Si Ka Abet at Ka Randy ang binawian ng buhay matapos ang ilang minutong labanan sa operasyong kubkob ng 2nd Infantry Batallion sa pamumuno 1st Lt Estariz noong Pebrero 3, 2015 sa San Isidro, Bato, Camarines Sur.  Sa kabila na depensiba ang laban, buong giting na nakihamok ang mga kasama na nagresulta sa pagkalagas ng dalawang tauhan sa bahagi ng 2IB Philipine Army.

Putok-Pagpupugay ang mga angil ng punglong pinaputok sa kaaway  ng Santos Binamera Command at Norben Gruta Command nitong Pebrero 05, 2015 at Pebrero 10, 2015 sa magkahiwalay na opensibang taktikal laban sa kaaway. 

Hinaras ng Santos Binamera Command ang detatsment ng 22nd IB (CAFGU) sa brgy Coyaoyao, Pioduran, Albay noong Pebrero 05, 2016.

Inisparo naman ng Norben Gruta Command ang sakay sa motor na opisyal ng 22nd IBPA CAFGU-Cadre na nakabase sa brgy Pag-oring Nuevo. Nakasakay sa nasabing motor sina Sgt Rodel Rala at Jovito Arias na patungo sana sa brgy San Isidro, Libmanan.  Agad binawian ng buhay si Sgt Rodel Rala habang itinakbo naman ni Jovito Arias dala ang serbis na Ingram na baril.   Ilang tama ng bala sa paa at katawan ang tinamo ni Arias na syang ikinamatay nito matapos madala sa ospital.   Ang operasyong partisano ng NGC sa tropa ng kaaway sa Pag-oring Nuevo ay bahagi ng Putok Pagpupugay at pagpaparusa sa mga tropang pansekyuriti ng kaaway sa proyektong Wind Mill Energy Farm Project, Citronela Farm Project at World Bank-PRDP-Provincial Government na nagkukumuplaheng proyektong pangkaunlaran subalit bahagi ng winawasiwas na Oplan Bayanihan sa Tangcong Vaca.

Durugin ang Pasista at Mersenaryong Hukbo ng AFP!
Isulong ang rebolusyon hanggang tagumpay

Ka Ramona Caceres

Tagapagsalita

Monday, February 1, 2016

Masaker sa Brgy Bartolabac, San Jacinto, Masbate, Krimeng Likha ng Charlie Company 9th IBPA!

Pebrero 01, 2016
Pahayag sa Midya

Pinabubulaanan ng Jose Rapsing Command (JRC-NPA Masbate) ang ibinibintang na pagpatay kina kapitan, kagawad at isang minor de edad sa Brgy Bartolabac, San Jacinto, Masbate sa NPA ayon sa lumabas na panayam kay C/Supt Agusto Marquez, Jr ng PNP Regional Director matapos ang kanilang isinagawang imbestigasyon.

 
Nais ilinaw ng JRC-NPA Masbate na ang naganap na pagpatay sa nabanggit na mga opisyal ng baranggay ay isang masaker na kagagawan mismo ng nagpapanggap na NPA na kabilang sa pinagsamang tropa ng Charlie Company 9th Infantry Batallion na nakabase sa detatsment sa sityo Guewanon, Bartolabac at brgy Tuburon kapwa sa bayan ng San Jacinto, Masbate. Naganap ang nasabing masaker noong Enero 30, 2016 alas-8:00 ng gabi nang dumating ang tropa ng Charlie Company ng 9th IBPA na bumibilang sa 24 tauhan sa bahay ni Kapitan Rey Encabo Y Sabueso mula sa maghapong operasyon. Nagkataon na nasa bahay din ni kapitan ng panahong yaon si Kagawad Robert "Bongbong" Almondiel Y Dionela para sa isang pag-uusap hinggil sa problema ng baryo. Natigil ang pag-uusap ng dalawa nang tumawag ang isang tauhan ng 9th IBPA kay Kapitan Sabueso kaya lumabas ito sa pintuan ng kanilang bahay. Sinalubong agad ito ng maraming putok mula sa mga hawak na M16 at K3 Machine Gun ng mga tropa ng Charlie Company ng 9th IBPA. Tinadtad ng 22 na bala ang katawan ni kapitan Sabueso, tinamaan din si Kagawad Dionela na nakasunod sa likurang bahagi ni kapitan. Paghupa ng pamumutok nilapitan pa si kapitan ng mga salarin at inundayan pa ng taga sa mukha. Nakapagkubli sa loob ng bahay ang buong pamilya ni Kapitan kaya walang ulat na nasugatan sa hanay nila. Samantala, sadyang idinamay din at pinagbalingan ng pamamaril ang menor de edad na si Jay Amoradie Y Cristobal, 14 taong gulang na nagsilbing saksi sa nasabing pangyayari na nasa di kalayuang bahagi ng pinangyarihan.

Sa muli, mariing kinukundena ng JRC-NPA Masbate ang panibagong karumaldumal na masaker na kagagawan mismo ng tropa ng 9th Infantry Batallion Philippine Army sa ilalim ng pamumuno ni Corporal Dangcalan at Sgt. Bustamante na syang nagsasagawa ng operasyon sa lugar ng panahong yaon. Gayundin, mariing kinukundena ng mamamayan ng Masbate ang magkakasunod na masaker simula Enero-Disyembre 2015 na napatunayang kagagawan ng 9th IBPA na nagsasagawa ng Project Development Team Operation. PDTO sa Masbate, dala ay kaguluhan at terorismo sa Isla.

Utang na Dugo ng Charlie Compny 9th IBPA sa ilalim 9th IDPA sa pamumuno ni Major. Gen Quidilla, Singilin!!!

Isulong ang digmang bayan hanggang Tagumpay!

Luz Del Mar
Tagapagsalita
BHB-Masbate