Romulo Jallores Command

Romulo Jallores Command

Tuesday, February 23, 2016

Aksyong Haras ng Jose Rapsing Command, Matagumpay!


Pahayag sa Midya
Pebrero 23, 2016

Matagumpay na inilunsad ng JRC-BHB Masbate, ang taktikal na opensibang haras sa detatsment ng 9th Infantry Battalion Philippine Army- Charlie Company na nakabase sa Bgy. Tuguron, Monreal, sa isla ng Ticao, Masbate noong Pebrero 21, 2016. Umabot sa 20 minutos ang palitan ng putok ng mga pulang mandirigma at ng tropa ng 9th IB PA. Isa patay at dalawa sugatan sa upisyal na sina Corporal Asas, Dangcalan at Cagasan ng nasabing detatsment ng 9th IB PA sa nabanggit na lugar.
Ang matagumpay na taktikal na Opensibang ng JRC-BHB Masbate ay tugon upang singilin ang utang ng mga berdugong 9th IBPA at PNP-Masbate sa mga karahasan laban sa mamamayang MasbateƱo. Opensibang tugon upang ipagtanggol ang mamamayan laban sa pang-aatake ng mga military sa mga sibilyan na kanilang pinaghihinalaang poste o aktibong kalahok sa rebolusyonaryong kilusan.
Matapos ang labanan, agad nagsagawa ng operasyon ang mga berdugong tropa ng 9th IBPA- Charlie Coy sa mga baranggay ng Talisay, Buenavista at Altavista, sa bayan ng San Fernando, Isla ng Ticao sa Masbate. Sa nasabing "pursuit operation" walang pakundangang nagpapaputok para manindak sa mga taumbaryo ang mga naimbweltong sundalo. Hayagang pinagkukumpiska ang mga personal na pag-aaring selpon ng mga residente sa lugar dahil sa pagkapraning na nagagamit ito para magbigay ng impormasyon sa mga Bagong Hukbong Bayan (BHB).
Nananawagan ang JRC-Masbate sa mamamayan, na kagyat na ipaabot at ilantad ang anumang paglabag ng tropa ng AFP at PNP sa karapatang pantao at sa batas ng digma. Ang karapatang maglunsad ng digma laban sa mapang-api at mapagsamantalang naghaharing uri ay makatwiran at karapatan!
Ilantad ang kalapastanganan ng berdugong 9th IB PA!
Manindigan, Lumahok sa Digmang Bayan!
Luz del Mar
Public Information Officer
Jose Rapsing Command-NPA
Masbate Provincial Operations Command

Monday, February 15, 2016

Elemento ng CAFGU, Binabalaan sa Patuloy na paglahok sa Kontra-Rebolusyonaryong DigmaPahayag sa Midya
Pebrero 15, 2016


Nababahala ang mamamayan sa Bikol sa paglaki ng talaan ng mga paglabag sa karapatang pantao at lansakang kriminalidad na nangyayari na kinaiimbweltuhan ng mga Civilian Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) sa pamumuno ng 22nd Infantry Cadre Batallion sa ilalim ng 9th Infantry Division Philippine Army (IDPA). Halaw ito mula sa iba't-ibang daluyang ng mga reklamo, ang pagkabalisa ng mga mamamayan na syang dahilan ng paglalabas ng pahayag-babala ng Romulo Jallores Command sa Bikol sa pamumunong Partido Komunista ng Pilipinas sa rehiyon.
Malinaw ang mga datos at impormasyon mula sa pagsusuri ng rebolusyonaryong kilusan at iba't-ibang isinagawang fact finding ng mga institusyon at ilang ahensya mismo ng gubyerno na responsable ang mga CAFGU at mga tropang nasa ilalim ng 9th IDPA sa mga naganap na sunod-sunod na masaker at pamamaslang. Higit na mataas ng mga kriminalidad sa mga lugar ng pinupwestuhan mismo ng mga detatsment at saklaw ng operasyon ng mga PDT. Hayagang ang proteksyon ng Philippine Army bilang pwersang tagapagtaguyod ng seguridad ng mga kumpanya sa pagmimina na mapanira sa kalikasan at kabundukan na pag-aari ng lokal at dayuhang kumpanya; Pagbibigay proteksyon sa mga coco lumber operator at ilegal logging sa lansakang pumumutol ng mga nyugang kabuhayan ng masa at nag-uubos ng mga natitirang durableng mga kahoy sa nyugan; Pagbibigay proteksyon sa mala-sindikatong empresang konstruksyon na pribado at hawak ng mga pulitiko kasabwat ang mga ahensya ng gubyerno sa walang hanggang pangungurakot at patuloy na umiiwas sa patakaran ng rebolusyonaryong kilusan. Malinaw na direkta din ang pagkakaimbwelto ng armadong pwersa at ahensya ng gubyerno laban sa droga na kasabwat ng mga druglord na konektado sa ilang malalaking pulitiko at personalidad.
Nakakabahala ang ipinagmamalaking bilang ng mga CAFGU rekrut noong nakaraang Nobyembre 2014 na umabot na daw sa 3,971 at may dagdag na bilang pa ng rekrut sa taong 2015 bagamat hindi isinama sa kwentadang bawas ang mga kaso ng Absence Without Leave (AWOL). Nasa kamalayan man o tulak ng pangangailangan ng kanilang pamilya direktang ginagamit sila na labanan ang sariling makauring interes bilang anak ng magsasaka at mahihirap sa mga sentrong bayan. Karamihan ng mga napapabilang sa CAFGU ay mga hindi nabigyan ng puwang na makapagtrabaho ng desente sa malakolonyal at malapyudal na lipunan. Ang iba sa kanila kundi man lider ay imbwelto sa mga sindikatong grupong kinukunsinte ng Philippine Army at tumatanggap ng ayudang armas sa mga operasyon ng sindikato. Ilang kasapi din ng CAFGU ay mga dating NPA na nalapatan ng aksyon disiplina, itiniwalag, nag-AWOL at pinoroyekto ng Philippine Army makabig sa kanilang programa sa kontra-rebolusyon. Gamit sa operasyong pagpapanggap na NPA, sila ang naghahasik ng takot at sumisira sa imahe ayon sa gyerang sikolohikal o saywar sa masa kapalit ng kaunting bayad at kapangyarihan sa pamamagitan ng baril.
Isa lang sa mahabang listahan at sa huling kaso ng karahasan ang pagpaslang kay Bgy Kapitan Rey Encabo y Sabueso ng Bgy Bartolabac, bayan ng San Jacinto, Masbate. Kasama sa masaker ang kagawad nitong si Robert Almodiel y Deonila at isang minor de edad na si Jay Almoradie y Cristobal, 14 taong gulang nitong Pebrero 1, 2016. Kadugtong lang ito sa serye ng mga masaker ng sibilyan sa iba't-ibang probinsya ng rehiyon na mga pinaghihinalaan na may kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan. Sa huling operasyong PDT sa Masbate, apat na parahabal-habal na tumulong mismo ng Philippine Army sa pagmaniobra ng patay at sugatan sa naganap na ambus ng NPA ay minasaker. Dalawang kaso ng masaker ang naganap sa isla ngTicao na ginawang pangterorisa sa masa bilang taktika sa pagpasok ng PDT noong 2015. Wala nang kailangang pagtatalo, kung makapagsasalita lamang ang saksi mismong mga CAFGU at mga ordinaryong sundalo na kabilang sa mga batalyong imbwelto na sila nga ang responsible sa mga nagaganap na karumaldumal na krimen.
Hayagang paglabag ng mga protocol sa digma ang pagpapatira sa mga asawa, anak at kamag-anak na nagsisilbing dagdag na trensera sa kanilang mga portipikadong nang mga detatsment. Sinasadyang ibukas na bahay-bakasyunan ng mga pamilya ng Cafgu at maging ng mga aktibong militar ang kanilang mga kampo at kabahayan sa paligid ng mga ito.
Ang babala-panawagang ito ay naglalayong iiwas na madamay ang mga sibilyan at sibilyang pamilya sa anumang labanang maaaring maganap sa kanilang mga detatsment. Taliwas din sa batas ng digma, ang mga operasyong kubkob na inilulunsad ng kaaway at pinalalabas na lahat engkwentrong ang naganap bilang tabing sa paglabag sa karapatan ng sibilyan. Itinuturing ng AFP na bahagi ng patakarang kolateral na pinsala ang sadyang pagdamay sa sibilyan at tahasang pagpaslang sa kanila sa ngalan ng kontra-rebolusyon. Magsisilbi pa rin itong babala sa lahat ng CAFGU na magpasyang talikdan ang mga gawing isinalaksak na karahasan at kontra-rebolusyonaryong panunupil ng makinarya ng naghaharing uri sa kanilang puso at isipan.
Kung gayon sa ganitong prinsipyo ng digma, nanawagan ang RJC-BHB sa lahat ng mga yunit at kumand ng BHB, yunit milisya at mga pulang kumander na isustine ang koordinadong pagsasagawa ng mga taktikal na opensiba sa lahat ng probinsya. Ibibilang sa mga target na mga operasyon ang mga CAFGU at sundalo na patuloy sa kanilang serbisyo sa kontra-rebolusyon at direktang kalahok sa digmaan. Dapat mamulat sila sa kanilang makauring interes at huwag lumahok sa paghahasik ng terorismo at pagtatraydor sa kanilang sariling uring pinagmulan. Binababalaan sila sa malayang paglipana sa mga baseng gerilya, sonang gerilya at lugar na inaabot ng impluwensya ng rebolusyonaryong kilusan.
Ipauna ang interes, karapatan at kapakanan ng mga masa at sibilyan sa paglulunsad ng Digma!
Itigil ang paggamit at pagpagamit ng mga CAFGU bilang pwersa sa kontra-rebolusyon!
Biguin ang kontra-rebolusyanaryong programa ng 9th IDPA sa kabikulan at bansa!
Isulong ang rebolusyon tungo sa Tagumpay!


Jose Buenaobra
Tagapagsalita
Romulo Jallores Command – NPA Bicol

Wednesday, February 10, 2016

Putok Pagpupugay para sa dalawang Martir sa Bato, Camarines Sur

Pahayag sa Midya
Pebrero 11, 2016

Putok pagpupugay bilang parangal para kay Ka Abet at Ka Randy ang isinagawa taktikal na opensiba ng New People's Army (NPA) na isinagawa sa dalawang probinsya ng Albay at Camarines Sur.  

Si Ka Abet at Ka Randy ang binawian ng buhay matapos ang ilang minutong labanan sa operasyong kubkob ng 2nd Infantry Batallion sa pamumuno 1st Lt Estariz noong Pebrero 3, 2015 sa San Isidro, Bato, Camarines Sur.  Sa kabila na depensiba ang laban, buong giting na nakihamok ang mga kasama na nagresulta sa pagkalagas ng dalawang tauhan sa bahagi ng 2IB Philipine Army.

Putok-Pagpupugay ang mga angil ng punglong pinaputok sa kaaway  ng Santos Binamera Command at Norben Gruta Command nitong Pebrero 05, 2015 at Pebrero 10, 2015 sa magkahiwalay na opensibang taktikal laban sa kaaway. 

Hinaras ng Santos Binamera Command ang detatsment ng 22nd IB (CAFGU) sa brgy Coyaoyao, Pioduran, Albay noong Pebrero 05, 2016.

Inisparo naman ng Norben Gruta Command ang sakay sa motor na opisyal ng 22nd IBPA CAFGU-Cadre na nakabase sa brgy Pag-oring Nuevo. Nakasakay sa nasabing motor sina Sgt Rodel Rala at Jovito Arias na patungo sana sa brgy San Isidro, Libmanan.  Agad binawian ng buhay si Sgt Rodel Rala habang itinakbo naman ni Jovito Arias dala ang serbis na Ingram na baril.   Ilang tama ng bala sa paa at katawan ang tinamo ni Arias na syang ikinamatay nito matapos madala sa ospital.   Ang operasyong partisano ng NGC sa tropa ng kaaway sa Pag-oring Nuevo ay bahagi ng Putok Pagpupugay at pagpaparusa sa mga tropang pansekyuriti ng kaaway sa proyektong Wind Mill Energy Farm Project, Citronela Farm Project at World Bank-PRDP-Provincial Government na nagkukumuplaheng proyektong pangkaunlaran subalit bahagi ng winawasiwas na Oplan Bayanihan sa Tangcong Vaca.

Durugin ang Pasista at Mersenaryong Hukbo ng AFP!
Isulong ang rebolusyon hanggang tagumpay

Ka Ramona Caceres

Tagapagsalita

Monday, February 1, 2016

Masaker sa Brgy Bartolabac, San Jacinto, Masbate, Krimeng Likha ng Charlie Company 9th IBPA!

Pebrero 01, 2016
Pahayag sa Midya

Pinabubulaanan ng Jose Rapsing Command (JRC-NPA Masbate) ang ibinibintang na pagpatay kina kapitan, kagawad at isang minor de edad sa Brgy Bartolabac, San Jacinto, Masbate sa NPA ayon sa lumabas na panayam kay C/Supt Agusto Marquez, Jr ng PNP Regional Director matapos ang kanilang isinagawang imbestigasyon.

 
Nais ilinaw ng JRC-NPA Masbate na ang naganap na pagpatay sa nabanggit na mga opisyal ng baranggay ay isang masaker na kagagawan mismo ng nagpapanggap na NPA na kabilang sa pinagsamang tropa ng Charlie Company 9th Infantry Batallion na nakabase sa detatsment sa sityo Guewanon, Bartolabac at brgy Tuburon kapwa sa bayan ng San Jacinto, Masbate. Naganap ang nasabing masaker noong Enero 30, 2016 alas-8:00 ng gabi nang dumating ang tropa ng Charlie Company ng 9th IBPA na bumibilang sa 24 tauhan sa bahay ni Kapitan Rey Encabo Y Sabueso mula sa maghapong operasyon. Nagkataon na nasa bahay din ni kapitan ng panahong yaon si Kagawad Robert "Bongbong" Almondiel Y Dionela para sa isang pag-uusap hinggil sa problema ng baryo. Natigil ang pag-uusap ng dalawa nang tumawag ang isang tauhan ng 9th IBPA kay Kapitan Sabueso kaya lumabas ito sa pintuan ng kanilang bahay. Sinalubong agad ito ng maraming putok mula sa mga hawak na M16 at K3 Machine Gun ng mga tropa ng Charlie Company ng 9th IBPA. Tinadtad ng 22 na bala ang katawan ni kapitan Sabueso, tinamaan din si Kagawad Dionela na nakasunod sa likurang bahagi ni kapitan. Paghupa ng pamumutok nilapitan pa si kapitan ng mga salarin at inundayan pa ng taga sa mukha. Nakapagkubli sa loob ng bahay ang buong pamilya ni Kapitan kaya walang ulat na nasugatan sa hanay nila. Samantala, sadyang idinamay din at pinagbalingan ng pamamaril ang menor de edad na si Jay Amoradie Y Cristobal, 14 taong gulang na nagsilbing saksi sa nasabing pangyayari na nasa di kalayuang bahagi ng pinangyarihan.

Sa muli, mariing kinukundena ng JRC-NPA Masbate ang panibagong karumaldumal na masaker na kagagawan mismo ng tropa ng 9th Infantry Batallion Philippine Army sa ilalim ng pamumuno ni Corporal Dangcalan at Sgt. Bustamante na syang nagsasagawa ng operasyon sa lugar ng panahong yaon. Gayundin, mariing kinukundena ng mamamayan ng Masbate ang magkakasunod na masaker simula Enero-Disyembre 2015 na napatunayang kagagawan ng 9th IBPA na nagsasagawa ng Project Development Team Operation. PDTO sa Masbate, dala ay kaguluhan at terorismo sa Isla.

Utang na Dugo ng Charlie Compny 9th IBPA sa ilalim 9th IDPA sa pamumuno ni Major. Gen Quidilla, Singilin!!!

Isulong ang digmang bayan hanggang Tagumpay!

Luz Del Mar
Tagapagsalita
BHB-Masbate

Sunday, January 17, 2016

Aksyong Pamamarusa, Ipinatupad ng BHB!

Enero 15, 2016

Pahayag sa Midya

Ipinatupad ng pandistritong kumand ng Edmundo Jacob Command (EJC-NPA) ang parusang kamatayan ayon sa bisa ng desisyon ng hukumang bayan kina William Versoza, 38 taong gulang ng brgy Patitinan, Sangay ng Camarine Sur noong Enero 14, 2016 at Bryan (Jaime) Rabino, 30 taong gulang ng brgy Sagrada, Balatan, Camarines Sur noong Enero 06, 2016.

Pinarusahan si William Versoza, 38 taong gulang dahil sa mga krimen nito laban sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan. Ilan sa mabigat na krimen nito ay ang pagpapagamit sa kaaway bilang giya sa maraming operasyon laban sa Bagong Hukbong Bayan sa lugar, pagpatay kay Menchie Alpahora ng brgy Bungalon, Sagnay at paglikha ng terorismo para takutin ang mga mamamayan sa pamamagitan ng walang habas na pagpapaputok sa kabahayan at pagbabanta sa buhay ng pinaghihinalaang ugnay ng kasama. Taliwas sa hugas kamay na pahayag ng tagapagsalita ng 9th ID Philippine Army Major Virgilio Perez na ito ay isang AWOL simula pa daw noong Disyembre 10, 2015 na awtomatikong inalis daw sa listahan ng Citizens’ Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) sa ilalim ng 22nd Infantry Battalion Philippine Army.

Pinarusahan din si Bryan (Jaime) Rabino, 38 taong gulang dahil sa pagiging masugid na giya sa mga operasyon na nagpapahamak sa masa at kasama sa lugar. Dagdag na kaso pa ang pag-iimpostor o pagpapanggap na kasapi ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) upang makapangolekta ng pinansya sa mga negosyante at mga huling isda ng mga pispan sa lugar ng Rinconada. Lantarang din panggigipit sa mga pinaghihinalaang susing masa ng rebolusyonaryonaryong kilusan. Si Rabino ay dating kasapi ng BHB noong 2004 na pinauwi noong 2007 dahil sa paulit-ulit na gumagawa na mga paglabag sa regulasyon at disiplina. Muling gumawa ng krimen sa masa kaya binigyan ng mabigat na disiplina pero nagbanta na sasapi sa kaaway matapos ang iginawad na disiplina. Tinanggap naman ito ng 22nd Infantry Batallion noong 2006 naidinestino sa Cabanbanan Detatsment sa Balatan, nalipat sa Panoypoyan Detatsment sa Bula, muling nalipat sa Nababarera, Baao hanggang sa huling destino nito sa Inoyonan Detatsment bago naigawad ang kaparusahan. Sa bawat destinong lugar ay may mga ginagawang paglabag sa karapatan ng sibilyan at sadyang ginamit sa pag-iimpostor na layong sirain ang kredibilidad ng bagong hukbong bayan na bahagi ng saywar sa Oplan Bayanihan.

Kung gayon, nais ilinaw ng Bagong Hukbong Bayan at buong rebolusyonaryong kilusan na lehitimong target ng mga operasyon ang mga pinakasagad-saring kontra-rebolusyonaryong elemento sa hanay ng 9th IDPA, PNP, CAFGU at mga masisigasig na asset ng militar na mabigat na krimen laban sa rebolusyonaryong kilusan, sa sariling kauri at mamamayan. Nanawagan ang pamprobinsyang kumand ng Eduardo Olbara-NPA sa mga myembro ng mersenaryong armadong pwersa ng naghaharing uri na talikdan ang kanilang pagtatanggol sa mapang-api at mapagsamantalang sistema at maghanap na lamang ng marangal na hanapbuhay.

Ka Ramona Caceres
Tagapagsalita

Saturday, December 12, 2015

Matutunog na Taktikal na Opensiba: Sagot ng Romulo Jallores Command sa Karahasang dulot ng Oplan Bayanihan sa Rehiyon!

Patuloy ang pag-e-eksperimento ng 9th Infantry Division Philippine Army ng iba't-ibang pormula na isasangkap sa bulok na mga operasyong Peace and Development upang muling linlangin ang mamamayan at tabunan ang mahabang listahan ng mga sibilyang biktima ng Oplan Bayanihan sa rehiyon. Gayunpaman, sa kaliwa't kanang pag-atake ng kaaway at pagdagdag ng bilang ng mga baryong nilulunsaran ng Peace and Development team (PDT), nanatiling nakatindig at kumikilos ang masa at hukbong bayan upang harapin ang mga karahasan ng mga PDT sa balangkas ng Oplan Bayanihan sa rehiyon.

Monday, August 10, 2015

Pulang Saludo kay Kumander Parago!


Pinakamatikas na pulang saludo ang iginagawad ng Romulo Jallores Command - Bagong Hukbong Bayan Bikol kay Kasamang Leoncio Pitao, bayani’t martir ng rebolusyong Pilipino at isa sa pinakamahuhusay na lider at lingkod ng sambayanan sa Rehiyong Timog Mindanao. Nakatanghal ang mga sandata ng pulang hukbo sa Bikol bilang pakikiisa sa pagdalamhati ng Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan, National Democratic Front of the Philippines, at ng buong sambayanang Pilipino sa pagkamartir ni Ka Parago. Gayunman, ang mga armas ng rebolusyon ay kagyat ding itutudla upang paigtingin ang paglaban sa mga umaapi’t nagpapahirap sa mamamayan.
Namumukod ang pagkakakilala ng Bagong Hukbong Bayan sa Bikol kay Ka Parago bilang natatanging kumander ng Pulang Bagani Battalion na umani ng maniningning na tagumpay sa pagsusulong ng digmang bayan sa Timog Mindanao. Upang magampanan ang gayon, higit sa lahat ay niyakap ni Ka Parago ang komunistang diwa ng paglilingkod sa sambayanan at pamunuan ang kanilang paglaban sa mga salot ng imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo. Ang kanyang pagkakasapol sa mga rebolusyonaryong prinsipyo ang gumanyak sa mga pulang kumander at mandirigma upang mapunyaging mapagkumbina ang paglutas sa suliranin sa lupa ng mga magsasaka sa armadong pakikibaka at pagtatatag ng pulang kapangyarihan ng mamamayan sa mga kanayunan ng kanyang saklaw na teritoryo. Bunga ng mahigpit na ugnay sa masa ng mga rebolusyonaryong pwersa, matagumpay na napalahok ang dumaraming mamamayan sa digmang gerilyang umaani ng malalim at malawak na suportang masa.
Minahal ng mamamayan ng Timog Mindanao ang mapag-arugang kasama na laging handang dumamay sa kanilang mga hinaing at ipaglaban ang kanilang mga interes. Kapiling ni Ka Parago ang masa sa pagtatanggol ng kanilang kabuhayan laban sa pangangamkam ng lupa at pandarambong ng mga mapagsamantalang korporasyon, at paglaban sa brutalidad ng mga bayarang pwersa ng Armed Forces of the Philippines at mga pwersang paramilitar.
Sa 37 taong pagtupad sa mga tungkulin sa pagrerebolusyon, katangi-tanging pamumuno ang ipinamalas ni Ka Parago sa estratehiya at taktika ng pakikidigmang gerilya na maagap nang napaghalawan ng aral ng mga kahaliling pulang kumander at mandirigma. Salaysay ng mga kasama mula sa Timog Mindanao ang pamumuno ni Ka Parago sa mga matagumpay na taktikal na opensiba sa rehiyon, kabilang na ang matutunog na operasyong disarma noong mga dekada 80 at 90, reyd sa Davao Penal Colony, at pag-aresto kina Gen. Obillo at Capt. Montealto. Umani rin ng papuri maging sa labas ng bansa ang makataong pagtrato ng Pulang Bagani Command sa marami nang sundalong nabibihag sa labanan.
Huwaran si Ka Parago sa pagharap sa sakripisyo’t kahirapan. Ipinakita niya ang prinsipyadong tindig ng isang rebolusyonaryo sa kabila ng pagpatay sa kaniyang babaeng anak matapos itong dukutin, tortyurin, at gahasain ng mga ahenteng militar noong 2009; pinanatili niyang nag-aalab ang pagmamahal sa masa sa panahong ibinilanggo sa malupit na kundisyon at tinangkang suhulan upang talikuran ang rebolusyon; pinili niyang manatili sa piling ng masang kanyang sinumpaang paglilingkuran sa kabila ng matitinding operasyong militar habang nagpapagaling sa mga karamdaman.
Pinatay si Ka Parago noong Hunyo 28, 2015 ng mga elemento ng 6th Scout Ranger Company sa kontrol ng 10th Infantry Division, kahit malinaw na siya ay maysakit at di-armado. Ngunit bago man tuluyang naibuwal ng kaaway si Ka Parago, iniulos niyang muli ang dakilang adhikain: “Mabuhay ang rebolusyon! Mabuhay ang masa!”
Magkakatugma ang panggagahis ng mga batalyon ng AFP sa mamamayan at mga rebolusyonaryong pwersa na tahasang lumalabag sa mga Protocol ng Digma at Internasyunal na Makataong Batas. Notoryus ang 10th ID sa Eastern Mindanao sa pagpatay sa maysakit at walang kakayahang manlaban katulad ni Ka Parago at ang kanyang tagapangalagang medic na si Vanessa “Ka Kyle” Limpag, at gayundin sa paglapastangan at pagpatay sa mga katutubong Lumad. Samantala, duguan din ang kamay ng mga pinuno ng 9th ID sa Bikol sa pagpatay sa maysakit at walang kakayahang manlaban na pulang kumander ng RJC na si Aldrin “Ka Singkit” Rabulan noong Disyembre 2013, at pagmasaker sa apat na drayber ng habal-habal sa Cawayan, Masbate nito lamang Agosto 3.
Tulad ng mga rebolusyonaryong pwersa sa Mindanao at sa lahat ng panig ng bansa, nakatuon ang RJC sa pagtalima sa direksyon ng Komite Sentral na paigtingin ang mga taktikal na opensiba sa pambansang saklaw upang umabante tungong estratehikong patas, at upang biguin ang kaaway na konsentrahan at gapiin ang mga kasama sa Silangang Mindanao. Walang pag-aalinlangan ang RJC na mariing bigwasan ang kaaway sa rehiyon at isulong ang rebolusyonaryong adhikaing ipinaglaban at pinagbuwisan ng buhay ni Ka Parago.
Malaking inspirasyon si Ka Parago sa sinumang pulang kumander at mandirigma na nagpasyang maglingkod sa masa bilang kanilang hukbo. Matututunan maging ng Romulo Jallores Command ang kanyang husay sa pagsusulong ng pakikidigmang gerilya. Gayundin, haharapin ng mga rebolusyonaryo ang sakripisyo’t kahirapan, kagipitan at atake ng kaaway nang may tindig tulad ng isang Ka Parago.
Higit sa lahat, pag-iibayuhin ng Bagong Hukbong Bayan ang paglilingkod sa masa at pag-akay sa kanila sa landas ng digmang bayan. Sa ganito lamang mabibigyang-kapangyarihan ang malawak na mamamayan na lutasin ang kawalan ng hustisyang panlipunan at ang hindi maampat na pagkawasak ng kanilang buhay at kabuhayan. Dahil tulad ng muli’t muling pinatunayan ng buhay at pakikibaka ni Ka Parago, kung wala ang hukbong bayan, wala ni anuman ang aping mamamayan.
Mabuhay ang alaala ni Kasamang Leoncio Pitao!
Paglingkuran ang sambayanan at isulong ang Demokratikong Rebolusyong Bayan hanggang sa tagumpay!


Kasamang Jose Buenaobra
Tagapagsalita
Romulo Jallores Command